Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2741/QĐ-UBND 23/12/2021 2741/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Danh sách các địa bàn cấp huyện, thành phố chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2532/QĐ-UBND 23/12/2021 2532/QĐ-UBND QĐ: Công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh
306/KH-UBND 23/12/2021 306/KH-UBND KH: Thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 13/10/2021 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
2735/QĐ-UBND 22/12/2021 2735/QĐ-UBND QĐ: Giao chỉ tiêu số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Hà Giang năm 2022
5066/UBND-NCPC 22/12/2021 5066/UBND-NCPC v/v Tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh
2737/QĐ-UBND 22/12/2021 2737/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
CÔNGBÁOSỐ14NĂM2021 22/12/2021 CÔNGBÁOSỐ14NĂM2021 CÔNG BÁO SỐ 14 NĂM 2021
50/2021/QĐ-UBND 21/12/2021 50/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang
379/KH-BCĐ 21/12/2021 379/KH-BCĐ KH triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022
2598/QĐ-UBND 17/12/2021 2598/QĐ-UBND QĐ: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022
2702/CT-UBN 17/12/2021 2702/CT-UBN Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2022
378/QĐ-HĐTĐKT 17/12/2021 378/QĐ-HĐTĐKT QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hà giang
2685/QĐ-UBND 16/12/2021 2685/QĐ-UBND QĐ: Công bố TTHC quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2694/QĐ-UBND 16/12/2021 2694/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
300/KH-UBND 15/12/2021 300/KH-UBND KH: Thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về
56/2021/NQ-HĐND 14/12/2021 56/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022
44/QĐ-LHH 14/12/2021 44/QĐ-LHH Quyết định V/v ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà giang lần thứ 6 (2022-2023)
50/NQ-HĐND 13/12/2021 50/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trongc các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh Hà Giang năm 202
47/NQ-HĐND 13/12/2021 47/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường từ thôn Lũng Càng đến thôn Lùng Châu, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên
2610/QĐ-UBND 13/12/2021 2610/QĐ-UBND QĐ: Bãi bỏ 02 văn bản quy định về kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND tỉnh Hà Giang