Thông báo

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
420/CNTT-CSHT 27/09/2017 420/CNTT-CSHT V/v giám sát ngăn chặn khẩn cấp hệ thống máy chủ điều khiển mã độc tấn công có chủ đích ATP
Thông báo 23/09/2017 Thông báo V/v Thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
99/TB-SYT 18/09/2017 99/TB-SYT V/v Hủy chứng chỉ hành nghề dược
98/TB-SYT 18/09/2017 98/TB-SYT V/v Thông báo hủy chứng chỉ hành nghề dược
101/TB-SYT 14/09/2017 101/TB-SYT V/v Thông báo thay đổi giao diện trang thông tin điện tử Sở Y tế Hà Giang