Văn bản DSKHHGD

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
03/KH-TCDS 19/01/2018 03/KH-TCDS V/v Kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Bộ Y tế về triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
6482/BYT-KH-TC 14/11/2017 6482/BYT-KH-TC V/v hoàn thiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2016, 2017, 2018 CTMT Y tế - Dân số