Quyết định

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1065/QĐ-SYT 20/10/2017 1065/QĐ-SYT V/v Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
1022/QĐ-SYT 12/10/2017 1022/QĐ-SYT V/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh
105/QĐ-UBND 18/07/2017 105/QĐ-UBND V/v Công nhận xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2020 của tỉnh Hà Giang năm 2016
207/QĐ-SYT 18/07/2017 207/QĐ-SYT V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở ngành Y tế tỉnh Hà Giang
223/QĐ-SYT 18/07/2017 223/QĐ-SYT V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 năm 2017 dự án tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm
314/QĐ-SYT 18/07/2017 314/QĐ-SYT V/v ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
473/QĐ-SYT 18/07/2017 473/QĐ-SYT V.v ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc Sở y tế
900/QĐ-TTg 18/07/2017 900/QĐ-TTg V/v phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020