Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1063/STTTT-TT 29/10/2021 1063/STTTT-TT V/v phối hợp thông tin, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch covid-19 trên mạng xã hội
4295/UBND-VHXH 29/10/2021 4295/UBND-VHXH V/v triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chóng dịch bệnh Covid-19
4303/UBND-VHXH 29/10/2021 4303/UBND-VHXH V/v báo cáo nhanh hàng ngày tình hình dịch bệnh COVID-19
357/TB-SYT 29/10/2021 357/TB-SYT Thông báo khẩn số 68 về công tác phòng chống dịch COVID
1855/NĐTW-CĐT 29/10/2021 1855/NĐTW-CĐT Hỗ trợ chỉ đạo tuyến và 1816 năm 2022
1358/SGTVT-VTPT&NL 27/10/2021 1358/SGTVT-VTPT&NL CV: V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động vận tải
198/TB-UBND 26/10/2021 198/TB-UBND TB: KL buổi họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
1695/CĐ-BYT 26/10/2021 1695/CĐ-BYT CĐ vv bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của CSKCB các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
1700/CĐ-BYT 26/10/2021 1700/CĐ-BYT Tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện nghị quyết 128/NQ-CP
39/NQ-HĐND 23/10/2021 39/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Chương trình hành động toàn khóa của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4181/UBND-VHXH 22/10/2021 4181/UBND-VHXH Quản lý công dân sau cách ly tập trung về địa phương và sử dụng lương thực thực phẩm từ nguồn xã hội hoá
173/UBND-SY 22/10/2021 173/UBND-SY Hướng dẫn số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, TTDL về hướng dẫn tạm thời thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt
298/QĐ-BCĐ 22/10/2021 298/QĐ-BCĐ QĐ: PD danh sách Công dân tiếp tục cách ly y tế tập trung phòng, chống COVID-19 tại các cơ sở cách ly của tỉnh
261/CTR-UBND 22/10/2021 261/CTR-UBND Chương trình Phát động phong trào "Thi đua đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang", giai đoạn 2021-2025
2172/HD-UBND 22/10/2021 2172/HD-UBND HD: Cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2180 22/10/2021 2180 QĐ: Thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
260/KH-UBND 22/10/2021 260/KH-UBND KH: Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
172/UBND-SY 22/10/2021 172/UBND-SY Sao y Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
4199/UBND-NCPC 21/10/2021 4199/UBND-NCPC v/v Sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 792/HD-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh
4168/UBND-VHXH 20/10/2021 4168/UBND-VHXH V/v Chỉ đạo tạm thời 1 số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19