Thủ tục Bộ, ngành công bố

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
295/QĐ-BYT 20/02/2024 295/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ Y tế quy định tại thông tư số 32/2023/TT-BYT
159/QĐ-BYT 19/02/2024 159/QĐ-BYT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị thay thế và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023
5192/QĐ-BYT 24/12/2020 5192/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
1739/QĐ-BYT 19/06/2020 1739/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh được quy định tại thông tư 16/2014/TT-BYT
6145/QĐ-BYT 14/03/2020 6145/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý môi trường Y tế
6106/QĐ-BYT 07/01/2020 6106/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ Trẻ em
5975/QĐ-BYT 27/12/2019 5975/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em (Dân số KHHGĐ)
5014/QĐ-BYT 21/11/2019 5014/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế
5074/QĐ-BYT 04/11/2019 5074/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa Quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế
5026/QĐ-BYT 29/10/2019 5026/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
3854/QĐ-BYT 29/08/2019 3854/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
433/QĐ-BYT 06/03/2019 433/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung
792/QĐ-BYT 06/03/2019 792/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
360/QĐ-BYT 30/01/2019 360/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi bổ sung, thay thế trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS
135/QĐ-SYT 17/01/2019 135/QĐ-SYT V/v sửa đổi bổ xung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
7291/QĐ-BYT 04/01/2019 7291/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ Y tế
7421/QĐ-BYT 18/12/2018 7421/QĐ-BYT V/v triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dùng cho mục đích thử lâm sàng
5229/QĐ-BYT 08/10/2018 5229/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành bị bãi bỏ lĩnh vực Dược Phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2510/QĐ-BYT 23/04/2018 2510/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2318/QĐ-BYT 10/04/2018 2318/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng