Công văn

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1473/SYT-VP 20/10/2017 1473/SYT-VP V/v thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức
1397/SYT-TTra 04/10/2017 1397/SYT-TTra V/v Báo cáo tình hình thi hành luật khám bệnh chữa bệnh
1301/SYT-NVD 18/09/2017 1301/SYT-NVD V/v triển khai thông tư số 20/2014/TT-BYT về việc mua thuốc gây nghiện thuốc hướng thần
1127/BHXH-GĐBHYT 12/09/2017 1127/BHXH-GĐBHYT V/v cập nhật thông tin vào hệ thống giám định BHYT
1269/SYT-TTr 11/09/2017 1269/SYT-TTr V/v Triển khai phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành
139/GM-STC 08/09/2017 139/GM-STC V/v thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2018