BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

 1. TTND. BsCKII Nguyễn Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Sở Y tế.

 a. Trực tiếp chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế về kết quả hoạt động Y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

 Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Phụ trách các lĩnh vực: Công tác Cải cách hành chính; Công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành; Tổ chức bộ máy và công chức, viên chức; Công tác Quốc phòng - An   ninh; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác phòng chống tham nhũng của ngành; Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban   nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU; Kế hoạch, ngân sách, xây dựng cơ bản; Giám định Y khoa; Công tác kết hợp Quân dân y; Chương trình củng cố và phát triển y tế cơ sở.

 • Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ Hành nghề Y.
 • Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các dự án, chương trình viện trợ đầu tư cho ngành Y tế.
 • Chủ tịch Hội đồng: Tuyển dụng; Lương, chính sách; Xét tinh giản biên chế; Thi đua khen thưởng; Kỷ luật; Nghiên cứu khoa học của ngành; Giám định Y khoa tỉnh Hà Giang, Xét duyệt Chương trình, tài liệu đào tạo liên tục của ngành.
 • Tham gia các Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: 1) Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ lãnh đạo tỉnh; 2) Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Hà Giang; 3) Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia; 4) Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch phát triển nhân lực; 5) Ban Chỉ đạo “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; 6) Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; 7) Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, thành phố tỉnh Hà Giang; 8) Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; 9) Ban Quân dân Y; Ban Quân Y quân khu II; 10) Ban Quản lý quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo; 11) Ban chỉ đạo hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người; 12) Ban chấp hành Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật; 13) Ban quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở”.
 • Tham gia: Tổng Hội Y học Việt Nam; Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội khuyến học tỉnh Hà Giang.
 • Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy.
 • Là chủ tài khoản.
 1. Phụ trách và chỉ đạo các đon vị sau:
 • Văn phòng Sở Y tế: Lĩnh vực Tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; đào tạo - bồi dưỡng; Cải cách hành chính.
 • Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế: Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, Quân dân Y kết hợp; Cải cách thủ tục hành chính.
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế: Lĩnh vực Tài chính.
 • Thanh tra Sở Y tế.
 • Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Y Dược cổ truyền, Phục hồi chức năng.
 • Trường Trung cấp Y tế.
 • Các đon vị sự nghiệp Y tế huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần.

 2. DsCKII Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế     Image Alt

 a. Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

 Là người đại diện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành; tham dự Hội nghị giao ban công tác báo chí hàng tháng.

 Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Hành chính - Quản trị của Cơ quan Sở Y tế; Quy chế dân chủ, văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ;   Công tác dân vận chính quyền; Dược, Chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; Công tác Kiểm nghiệm; Công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm   và sinh phẩm y tế.

 Tham gia Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.

 • Tham gia các Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: 1) Chương trình phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; 2) Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
 • Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021 - 2026 và trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin” giai đoạn 2021 - 2023 tỉnh Hà Giang; Dự án An ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê kông mở rộng tỉnh Hà Giang. Tham gia các Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án khác khi được Giám đốc Sở Y tế phân công.
 • Tham gia: Hội Đông y, Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em; Hiệp hội Dược liệu.
 • Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy.
 • Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Hành nghề dược.
 • Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán: Lương, chế độ chính sách... của cán bộ thuộc cơ quan Sở Y tế và các lĩnh vực được phân công phụ trách.
 1. Phụ trách và chỉ đạo các đon vị:
 • Văn phòng Sở Y tế: Lĩnh vực hành chính, quản trị; Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác dân vận chính quyền.
 • Phòng Nghiệp vụ Dược: Lĩnh vực thuốc, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm... quản lý hành nghề Dược;
 • Trung tâm Kiểm nghiệm.
 • Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Quản Bạ, Bắc Quang, Quang Bình.

 3. TTUT. BsCKII Vũ Hùng Vương - Phó Giám đốc Sở Y tế.            

 a) Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

 Phụ trách các lĩnh vực chuyên môn: Công tác Y tế dự phòng (Phòng chống dịch bệnh, sốt rét, lao, phong, sốt xuất huyết, bệnh truyền nhiêm nguy hiểm và các bệnh không lây   nhiêm phố biến; Vệ sinh môi trường; Y tế trường học; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Kiểm dịch Y tế biên giới; Phòng chống HIV/AIDS; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; dinh   dưỡng; An toàn vệ sinh thực phẩm; Tiêm chủng mở rộng; Phòng chổng tai nạn thương tích); Hoạt động Y tế tuyến xã; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã   gắn với thực hiện Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Lĩnh vực Chuyển đổi số - Công nghệ thông tin - Bệnh viện Thông minh, Đề án 06 của Chính phủ.

 •  Công đoàn ngành; Đoàn Thanh niên ngành y tế. Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021-2026: Lĩnh vực: Phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến; Tiêm chủng mở rộng; Phòng, chống HIV/AIDS; An toàn vệ sinh thực phẩm; Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế; Phòng chống tai nạn thương tích.
 • Tham gia các Chương trình, Dự án khác khi được Giám đốc phân công.
 • Tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành.
 • Tham gia các Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: 1) Tiểu ban công tác cửa khẩu; 2) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh đối với gia súc và gia cầm; 3) Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 4) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Giang (389); 5) Ban Chỉ đạo thương mại biên giới tỉnh; 6) Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ; 7) Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; 8) Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện; 9) Ban Chỉ đạo Phòng chống thảm hoạ - thiên tai.
 • Tham gia: Hội chữ Thập đỏ; Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Giang; Hội Nạn nhân chất độc da cam.
 • Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy.
 • Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán: Lương, chế độ chính sách... của cán bộ thuộc cơ quan Sở Y tế và lĩnh vực được phân công phụ trách.

       b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

 • Văn phòng: Chuyển đổi số - Công nghệ thông tin, Đề án 06 của Chính phủ.
 • Phòng Nghiệp vụ Y: Y tế dự phòng, ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ..., Bệnh viện thông minh; hoạt động y tế tuyến xã.
 • Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm.
 • Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Pháp Y.
 • Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh.

 4. BsCKII. Đỗ Thị Mỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế.       Image Alt

  a) Giúp Giám đổcphụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

 Phụ trách các lĩnh vực: Khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế; Y học cổ truyền; Quản lý hành nghề Y; Đảm bảo an toàn và phòng, chống  một  số bệnh lý huyết học; Phòng chống tác hại thuốc lá, Phòng chống tác hại rượu bia; Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Hệ thống Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

 Chủ trì thực hiện, phối hợp triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin S-268019 phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

 Tham gia Ban Quản lý, Ban Điều hành Dự án Chương trình Mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2021 -2026: Dân số và phát triển; Tham gia các Chương trình, Dự án khi được Giám đốc phân công.

 • Tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, Kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành...
 • Tham gia các Ban Chỉ đạo và Hội đồng của tỉnh: 1) Ban chỉ đạo Đề án phát triển nghề công tác xã hội, Xuất khẩu lao động tỉnh Hà Giang; 2) Ban chỉ đạo Giảm nghèo - việc làm và 135 tỉnh Hà Giang; 3) Ban chỉ đạo Xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang; 4) Ban Chỉ đạo An toàn Giao thông; 5) Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ; 6) Ban chỉ đạo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 tỉnh Hà Giang; 7) Ban Công tác người cao tuổi; 8) Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ.
 • Tham gia: Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Giang.
 • Chủ tịch Hội đồng xét duyệt công nhận bài thuốc y học cổ truyền.
 • Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy.
 • Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán: Lương, chế độ chính sách... của cán bộ thuộc cơ quan Sở Y tế và lĩnh vực được phân công phụ trách.

       b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:

 • Phòng nghiệp vụ Y Sở Y tế: Lĩnh vực Khám chữa bệnh, Bảo hiểm y tế, Quản lý hành nghề Y, Lĩnh vực An toàn giao thông, phòng chống thảm họa thiên tai.
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính: Lĩnh vực trang thiết bị Y tế và Công tác đấu thầu trang thiết bị Y tế.
 • Chi cục Dân số - KHHGĐ.
 • Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt
 • Bệnh viện Đức Minh và các cơ sở Y tế tư nhân.
 • Các đơn vị sự nghiệp Y tế: Thành phố, Bắc Mê, Vị Xuyên.


 

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị