Thủ tục UBND tỉnh công bố

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1847/QĐ-UBND 29/09/2023 1847/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung của ngành y tế
1386/QĐ-UBND 24/08/2023 1386/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực ATVSTP của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2085/QĐ-UBND 12/11/2020 2085/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược Phẩm của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh
2044/QĐ-UBND 03/11/2020 2044/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh
1887/QĐ-UBND 16/10/2020 1887/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế Dự phòng, Dược của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
413/QĐ-UBND 24/03/2020 413/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
229/QĐ-UBND 19/02/2020 229/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực thi đua khen thưởng
2245/QĐ-UBND 12/11/2019 2245/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1214/QĐ-LĐTBXH 04/10/2019 1214/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
605/QĐ-UBND 16/04/2019 605/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh
478/QĐ-UBND 22/03/2019 478/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng
386/QĐ-UBND 15/03/2019 386/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ của ngành y tế
2801/QĐ-UBND 06/03/2019 2801/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình liên thông các thủ tục hành chính
2498/QĐ-UBND 05/12/2018 2498/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng đối với dự án xã hội hóa lĩnh vực Y tế, Giáo dục
2424/QĐ-UBND 05/11/2018 2424/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành của ngành y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1729/QĐ-UBND 22/08/2018 1729/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1500/QĐ-UBND 17/07/2018 1500/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
322/QĐ-UBND 26/02/2018 322/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích