Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2813/BCH-TM 13/12/2021 2813/BCH-TM v/v thông báo thay đổi tên gọi cơ quan phối hợp theo nội dung thư trao đổi Cục Thương vụ, Thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc
50/NQ-HĐND 13/12/2021 50/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trongc các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù của tỉnh Hà Giang năm 202
46/NQ-HĐND 13/12/2021 46/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
2611/QĐ-UBND 13/12/2021 2611/QĐ-UBND QĐ: Ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Hà Giang năm 2022
201/UBND-SY 13/12/2021 201/UBND-SY Sao y Nghị định 108/2021/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
2610/QĐ-UBND 13/12/2021 2610/QĐ-UBND QĐ: Bãi bỏ 02 văn bản quy định về kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC của UBND tỉnh Hà Giang
2602/QĐ-UBND 09/12/2021 2602/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
25575 07/12/2021 25575 THUCẢMƠN
4008/UBND-VX 06/12/2021 4008/UBND-VX V/v kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược và mỹ phẩm năm 2021
287/KH-UBND 06/12/2021 287/KH-UBND KH: Phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
131/TB-VP 06/12/2021 131/TB-VP TB: V/v chuyển trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện, các ban HĐND, Văn phòng HĐND và UBND huyện Vị Xuyên
4841/UBND-VHXH 02/12/2021 4841/UBND-VHXH V/v triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các huyện vùng Công viên địa chất
283/KH-UBND 02/12/2021 283/KH-UBND KH: Thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của bộ Chính trị và Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025
4840/UBND-KTTH 02/12/2021 4840/UBND-KTTH V/v ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh
479/BC-SGTVT 02/12/2021 479/BC-SGTVT BC: trưởng hợp phương tiện vận tải hành khách có vận chuyển hành khách dương tính với Sars-CoV-2 (F0)
4828/UBND-KTTH 01/12/2021 4828/UBND-KTTH v/v Tăng cường biện pháp quản lý, kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân có quan hệ nhân thân với người nước ngoài
341/QĐ-HĐPH 01/12/2021 341/QĐ-HĐPH QĐ: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Hà Giang
48/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 48/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
47/2021/QĐ-UBND 01/12/2021 47/2021/QĐ-UBND QĐ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn VSTP thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2513/QĐ-UBND 01/12/2021 2513/QĐ-UBND QĐ: Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang