Văn bản HĐND

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
40/2019/NQ-HDND 07/01/2020 40/2019/NQ-HDND V/v Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT
5172-CV/TU 05/01/2019 5172-CV/TU V/v gửi nhận văn bản làm việc trên môi trường mạng
32-CT/TU 17/12/2018 32-CT/TU V/v đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và làm việc trên môi trường mạng tỉnh Hà Giang
06-HD/TU 20/11/2018 06-HD/TU V/v hướng dẫn đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức, kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng
16/2018/NQ-HĐND 20/08/2018 16/2018/NQ-HĐND V/v hỗ trợ cán bộ công chức viên chức lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc
155/HĐND-VP 06/08/2018 155/HĐND-VP V/v đính chính nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND
04,05/CB-UBND 03/04/2018 04,05/CB-UBND V/v Danh mục văn bản quy phạm pháp luật HĐND
99,120/NQ-HĐND 12/01/2018 99,120/NQ-HĐND V/v Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
24-CT/TU 08/01/2018 24-CT/TU V/v tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
109/NQ-HĐND 02/01/2018 109/NQ-HĐND V/v Quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
106-108/NQ-HĐND 20/12/2017 106-108/NQ-HĐND V/v ban hành 02 nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh
110,111/HĐND 20/12/2017 110,111/HĐND V/v nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh