Văn bản UBND Tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2070/QĐ-UBND 23/10/2017 2070/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Dích giữ chức vụ Phó Giám dốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2092/QĐ-UBND 20/10/2017 2092/QĐ-UBND V/v quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2045/QĐ-UBND 10/10/2017 2045/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác đào tạo theo chế độ cử tuyển của tỉnh Hà Giang
1797/QĐ-UBND 29/09/2017 1797/QĐ-UBND V/v tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang cho các cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Hà Giang