Đình chỉ lưu hành, thu hồi Dược phẩm, Mỹ phẩm

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
16323/QLD-MP 25/09/2019 16323/QLD-MP V/v Thu hồi mỹ phẩm vi phạm