Thủ tục Bộ, ngành công bố

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5192/QĐ-BYT 24/12/2020 5192/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia với 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm
1739/QĐ-BYT 19/06/2020 1739/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh được quy định tại thông tư 16/2014/TT-BYT
6145/QĐ-BYT 14/03/2020 6145/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thay thế, bãi bỏ thuộc lĩnh vực quản lý môi trường Y tế
6106/QĐ-BYT 07/01/2020 6106/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ Trẻ em
5975/QĐ-BYT 27/12/2019 5975/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em (Dân số KHHGĐ)
5014/QĐ-BYT 21/11/2019 5014/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Y tế
5074/QĐ-BYT 04/11/2019 5074/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa Quốc gia đối với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế
5026/QĐ-BYT 29/10/2019 5026/QĐ-BYT V/v áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
3854/QĐ-BYT 29/08/2019 3854/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
433/QĐ-BYT 06/03/2019 433/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung
792/QĐ-BYT 06/03/2019 792/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
360/QĐ-BYT 30/01/2019 360/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành được sửa đổi bổ sung, thay thế trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS
135/QĐ-SYT 17/01/2019 135/QĐ-SYT V/v sửa đổi bổ xung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
7291/QĐ-BYT 04/01/2019 7291/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm Y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý bộ Y tế
7421/QĐ-BYT 18/12/2018 7421/QĐ-BYT V/v triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dùng cho mục đích thử lâm sàng
5229/QĐ-BYT 08/10/2018 5229/QĐ-BYT V/v Công bố thủ tục hành chính mới ban hành bị bãi bỏ lĩnh vực Dược Phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2510/QĐ-BYT 23/04/2018 2510/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
2318/QĐ-BYT 10/04/2018 2318/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
5125/QĐ-BYT 14/11/2017 5125/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế