BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

 

 1. TTND. BsCKII Nguyễn Văn Giao, Phó Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Sở Y tế.

 a) Trực tiếp chỉ đạo chung toàn bộ các hoạt động công tác của ngành, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Y tế về kết quả hoạt động Y tế trên địa bàn toàn tỉnh. - Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. - Phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức bộ máy; Quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền; Quốc phòng - An ninh; Bảo vệ chính trị nội bộ; Lĩnh vực Chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ; phòng chống tham nhũng; Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU; Công tác kế hoạch tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh; Giám định Y khoa; Công tác kết hợp Quân dân y; Hợp tác quốc tế và đối ngoại; Chương trình củng cố và phát triển y tế cơ sở. - Chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực Y tế - sức khỏe và các dự án, chương trình viện trợ đầu tư cho ngành Y tế. - Chủ tịch Hội đồng: Tuyển dụng; Lương, chính sách; Xét tinh giản biên chế; Thi đua khen thưởng; Kỷ luật; Nghiên cứu khoa học của ngành; Giám định Y khoa tỉnh Hà Giang; Xét duyệt Chương trình, tài liệu đào tạo liên tục của ngành. - Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. - Tham gia: Tổng Hội Y học Việt Nam; Hội Y học tỉnh Hà Giang. - Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy. - Là chủ tài khoản.

b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị sau: - Văn phòng Sở Y tế: Lĩnh vực Tổ chức bộ máy, công chức, viên chức; Thi đua khen thưởng; Kỷ luật; đào tạo - bồi dưỡng; Cải cách hành chính, Chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ. - Phòng nghiệp vụ Y: Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, Quân sự quốc phòng. - Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở Y tế. - Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Y Dược cổ truyền, Phục hồi chức năng. - Trường Trung cấp Y tế. - Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần.

 

 2. DsCKII Hoàng Quốc Cứ, Phó Giám đốc Sở Y tế     Image Alt

 a) Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: - Phụ trách, theo dõi công tác phối hợp thuộc lĩnh vực Tuyên giáo, Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ. 3 - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác dược gồm các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thuốc, đấu thầu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế, chương trình phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh; Công tác kiểm nghiệm, mỹ phẩm; Công tác quản lý hành nghề dược tư nhân. Hoạt động 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được phân công. - Tham gia Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành và các hội đồng khác do Giám đốc phân công. - Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ trách. - Tham gia: Hội Đông y, Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em; Hiệp hội Dược liệu. - Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy. - Chủ tịch Hội đồng xét duyệt Hành nghề dược. - Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: - Văn phòng Sở Y tế: Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác dân vận chính quyền. - Phòng Nghiệp vụ Dược và Cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược. - Trung tâm Kiểm nghiệm. - Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Quản Bạ, Bắc Quang, Quang Bình

 

 3. TTUT. BsCKII Vũ Hùng Vương - Phó Giám đốc Sở Y tế.            

a) Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: - Phụ trách các lĩnh vực chuyên môn: Công tác Y tế dự phòng gồm phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và vắc xin; Vệ sinh môi trường; Y tế trường học; Truyền thông giáo dục sức khoẻ; Phòng chống HIV/AIDS; Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; dinh dưỡng; An toàn vệ sinh thực phẩm; ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ; Phòng chống tai nạn thương tích. - Hoạt động Y tế tuyến xã; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã gắn với thực hiện Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. - Công nghệ thông tin, Bệnh viện thông minh. - Hoạt động 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được phân công. - Công đoàn ngành; Đoàn Thanh niên ngành y tế. - Tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành và các Hội đồng khác khi được Giám đốc phân công. - Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ trách. - Tham gia: Hội chữ Thập đỏ; Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Giang; Hội Nạn nhân chất độc da cam. - Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy. - Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán theo lĩnh vực được phân 4 công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: - Văn phòng: Công nghệ thông tin Sở Y tế; Dân quân tự vệ. - Phòng Nghiệp vụ Y: Y tế dự phòng, ATVSLĐ - Phòng chống cháy nổ, phòng chống thảm họa thiên tai…, Bệnh viện thông minh; hoạt động y tế tuyến xã. - Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm và Cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm. - Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Pháp Y. - Các đơn vị sự nghiệp Y tế huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh.

 

 4. BsCKII. Đỗ Thị Mỹ - Phó Giám đốc Sở Y tế.       Image Alt

 a) Giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: - Phụ trách các lĩnh vực: Hành chính - Quản trị của Cơ quan Sở Y tế, văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; vì sự tiến bộ phụ nữ; Công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế; Y học cổ truyền; Quản lý hành nghề Y; trang thiết bị Y tế; Đảm bảo an toàn và phòng, chống một số bệnh lý huyết học; Phòng chống các bệnh không lây nhiễm; Phòng chống tác hại thuốc lá, Phòng chống tác hại rượu bia; Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Hệ thống Y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Hoạt động 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo lĩnh vực được phân công. - Trực tiếp chỉ đạo Trang thông tin điện tử của ngành. - Chủ trì thực hiện, phối hợp triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III vắc xin S-268019 phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. - Tham gia các Hội đồng: Tuyển dụng; Nghiên cứu khoa học; Thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành; Lương - chính sách; Xét tinh giản biên chế; Phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành; Xét công nhận Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; Thẩm định chương trình, tài liệu đào tạo của ngành và các Hội đồng khác khi được Giám đốc phân công. - Tham gia các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ trách. - Tham gia: Hội Y học tỉnh Hà Giang, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Giang. - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ Hành nghề Y và Hội đồng xét duyệt công nhận bài thuốc y học cổ truyền. - Phụ trách và giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn theo phân công của Tỉnh ủy. - Được chủ tài khoản uỷ quyền ký các chứng từ quyết toán: Lương, chế độ chính sách... của cán bộ thuộc cơ quan Sở Y tế và lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các đơn vị: - Văn phòng Sở Y tế: Lĩnh vực hành chính, quản trị; Văn hóa công sở, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; Vì sự tiến bộ phụ nữ. - Phòng nghiệp vụ Y: Lĩnh vực Khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, bảo hiểm y tế, quản lý hành nghề Y và cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghiệp vụ y; Phòng chống các bệnh không lây nhiễm; An toàn giao thông. - Phòng Kế hoạch - Tài chính: Lĩnh vực mua sắm, đấu thầu trang thiết bị Y tế. - Chi cục Dân số - KHHGĐ. 5 - Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Mắt. - Bệnh viện Đức Minh và các cơ sở Y tế tư nhân. - Các đơn vịsự nghiệp Y tế: Thành phố, Bắc Mê, Vị Xuyên.

 


 

Hộp thư điện tử

Mail Box

Mail Box

Mail Box

Website đơn vị trực thuộc
Thư viện ảnh
 

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị.

 

Gửi thông tin

Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBPL

Dịch vụ công mức độ 4

danh sách cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Danh sách cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng diệt khuẩn

công khai địa chỉ mail lãnh đạo sở

Cơ Sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính

sàn thương mại điện tử Hà Giang

Kho phác đồ điều trị