Thủ tục Bộ, ngành công bố

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
5125/QĐ-BYT 14/11/2017 5125/QĐ-BYT V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế