Công bố phiếu tiếp nhận sản phẩm Mỹ Phẩm

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
07/TB-SYT 10/01/2024 07/TB-SYT V/v cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm