Văn bản chỉ đạo điều hành

Là những văn bản của Sở Y tế ban hành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
1499,1379,1383 17/01/2018 1499,1379,1383 Tài liệu tham gia Hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2018