Họp thông qua ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạtCác đại biểu thảo luận tại phiên họp

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Chiều ngày 24.5, Sở Y tế tổ chức họp thông qua báo cáo tổng hợp xin ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Dự và chủ trì có đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các phòng ban có liên quan.

          Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã trình bày các ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành theo công văn số 971/SYT-NVY, ngày 6/5/2024 của Sở Y tế Hà Giang về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng thời cùng nhau thảo luận, đóng góp một số ý kiến về: bổ sung nội dung vào Kế hoạch quy chuẩn kỹ thuật trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thời gian tới; thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn địa phương; lập phương án lựa chọn các quy định về kỹ thuật phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh… từ đó xây dựng hoàn chỉnh dự thảo quy chuẩn để thực hiện các bước tiếp theo.

          Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Y tế hoàn thiện Kế hoạch xây dựng quy trình kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đồng chí yêu cầu, việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật phải đảm bảo thực hiện trên nền tảng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia theo đúng Thông tư số 41/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; quy chuẩn phải có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt sẽ góp phần đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong sử dụng nước sinh hoạt, giảm thiểu các bệnh tật liên quan đến sử dụng nước, ổn định cuộc sống nhân dân trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thuỳ Dung - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật