Hội nghị triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư và các văn bản liên quan; Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới



Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Ngày 16.5, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư và các văn bản liên quan; Quyết định số 369/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế; cùng dự có Trưởng, Phó các phòng trực thuộc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo các đơn vị Y tế tuyến tỉnh.

Tại Hội nghị, Đồng chí Giám đốc Sở Y tế đã triển khai một số Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch thực hiện của Ban Bí thư, Ban Thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ của ngành Y tế trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng y tế cơ sở trong tình hình mới; xây dựng quy hoạch vùng trung du miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định 369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra một số giải pháp nhằm triển khai thực hiện đạt được các chỉ tiêu về tỷ lệ bác sĩ/vạn dân; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; chính sách thu hút nhân lực; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị... theo từng giai đoạn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 14/5/2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đơn vị trong toàn ngành tập trung nghiên cứu nhiệm vụ được giao tại các văn bản, xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để hoàn thành các chỉ tiêu đã đưa ra theo Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 52-CTr/TU ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng thuộc Sở, các cơ quan đơn vị thuộc trực thuộc Sở để tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND tỉnh và các văn bản liên quan.

Hoàng Lan- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật