TẬP HUẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN TỰ CHỦ THEO THÔNG TƯ SỐ 56 CỦA BỘ TÀI CHÍNH (GIAI ĐOẠN 2023 – 2025)Sáng ngày 10.11, tại Hội trường B, Sở Y tế tổ đã tổ chức tập huấn xây dựng phương án tự chủ theo Thông tư số 56/2022/TT-BTC cho Giám đốc và kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán tại các đơn vị. Bác sỹ Nguyễn Văn Giao - Quyền Giám đốc Sở Y tế dự và chủ trì

Bác sỹ Nguyễn Văn Giao- Quyền Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi tập huấn

Bác sỹ Nguyễn Văn Giao- Quyền Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo phòng Kế hoạch tài chính - Sở Y tế đã trình bày hướng dẫn thống nhất về cách xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Thông tư số 56/2022/TT- BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, bác sỹ Nguyễn Văn Giao cho biết: việc tổ chức tập huấn này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ kế hoạch ổn định tài chính, chính vì vậy việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật bên cạnh đó, cần phải đảm bảo được phần tự chủ của đơn vị và để việc xây dựng phương án tự chủ thống nhất trong toàn ngành đồng chí Nguyễn Văn Giao đã đề nghị các đơn vị tham gia tập huấn phải nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các Thông tư, Nghị định hướng dẫn…

Tại buổi tập huấn các đơn vị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ quan, đơn vị, để sau khi tập huấn về triển  khai tại cơ quan, đơn vị được thuận lợi./.

Thu Hòa